Положення про етику

Редакційна колегія наукового журналу «Метал та лиття України» в своїй роботі керується міжнародними етичними правилами наукових публікацій, що включають поняття порядності, конфіденційності, нагляду за публікаціями і запобігання можливих конфліктів інтересів та ін.

Редакція в свою чергу користується рекомендаціями Комітету з етики наукових публікацій (Committee on Publication Ethics) і, зокрема, керівництвом з етики наукових публікацій (Publishing Ethics Resource Kit) видавництва Elsevier, а також спирається на досвід авторитетних міжнародних видавництв. Дотримання правил етики наукових публікацій усіма учасниками видавничого процесу сприяє забезпеченню прав авторів на інтелектуальну власність, підвищенню якості видання та запобігання можливості неправомірного використання авторських матеріалів в інтересах окремих осіб.

Це Положення відповідає політиці журналу і є однією з головних складових рецензування статей і видання журналу.

1. Обов'язки авторів

Автори несуть персональну відповідальність за наданий в редакцію журналу текст рукопису і дотримуються наступних принципів:

 1. Надавати достовірні результати проведених досліджень. Завідомо неправдиві, або фальсифіковані затвердження прирівнюються до неетичної поведінки і вважаються неприйнятними.
 2. На вимогу Редакційної колегії надавати вихідні дані для редакторського огляду. Автори повинні надати вільний доступ до таких даних і зберігати ці дані протягом розумного часу після їх опублікування.
 3. Гарантувати, що результати дослідження, викладені в рукописі, є самостійною і оригінальною роботою. У разі використання фрагментів чужих робіт та / або запозичення тверджень інших авторів, в статті повинні бути оформлені відповідні бібліографічні посилання з обов'язковим зазначенням автора та першоджерела. Надмірні запозичення, а також плагіат в будь-яких формах, включаючи неоформлені цитати, перефразування або привласнення прав на результати чужих досліджень є неетичними і неприйнятними діями. Статті, що є компіляцією з матеріалів, опублікованих іншими авторами, без їх творчої переробки і власного авторського осмислення редакцією журналу не приймаються.
 4. Усвідомлювати, що автор (и) несе (уть) первісну відповідальність за новизну і достовірність результатів наукового дослідження.
 5. Визнавати внесок всіх осіб, так чи інакше вплинули на хід дослідження або визначили характер представленої наукової роботи. Зокрема, в статті повинні бути зроблені бібліографічні посилання на публікації, які мали якесь значення при проведенні дослідження. Інформація, отримана в приватному порядку шляхом розмови, листування та обговорення з третіми особами, не повинна використовуватися без відкритого письмового дозволу від представника її джерела. Всі джерела повинні бути відкритими. Навіть якщо використовуються письмові або ілюстративні матеріали великого числа людей, дозвіл на це має бути отримано і представлено в редакцію.
 6. Надавати в журнал тільки оригінальний рукопис. Не надавати в журнал статтю, яка була відправлена ​​в інший журнал і знаходиться зараз на розгляді, а також статтю, опубліковану раніше в іншому журналі. Недотримання цього принципу розцінюється як грубе порушення етики публікацій і дає підставу для зняття статті з рецензування. Якщо елементи рукописи раніше були опубліковані в іншій статті, автори зобов'язані послатися на свою більш ранню роботу і вказати, в чому суттєва відмінність нової роботи від попередньої. Дослівне копіювання власних робіт і їх перефразування неприйнятні, вони можуть бути використані тільки в якості основи для нових висновків.
 7. Гарантувати правильний склад списку співавторів роботи. У числі співавторів статті повинні бути вказані всі особи, які внесли істотний інтелектуальний внесок в її концепцію, структуру, а також в проведення або інтерпретацію результатів представленої роботи. Іншим особам (або організаціям), які брали участь в деяких аспектах роботи, повинна бути висловлено подяку. Автор повинен також гарантувати, що всі співавтори ознайомлені з остаточним варіантом статті, схвалюють його і згодні з її подачею в публікацію. Всі зазначені в статті автори повинні нести публічну відповідальність за зміст статті. Якщо стаття є мультидисциплінарної роботою, співавтори відповідають кожен за свій особистий внесок, залишаючи колективну відповідальність за загальний результат. Серед співавторів неприпустимо вказівку осіб, які не брали участі в дослідженнях.
 8. У разі виявлення істотних помилок або неточностей в статті на етапі її розгляду або після її опублікування негайно повідомляти про це в редакцію журналу і приймати спільне рішення про визнання помилки і / або її виправлення в максимально короткі терміни. Якщо редакції журналу стане відомо, що опублікована робота містить суттєві помилки, автор зобов'язаний негайно підготувати для публікації в журналі повідомлення про відповідні виправлення помилок, або ж надати редакції докази правильності поданої ним інформації.
 9. Автор повинен чітко вказувати в своїй роботі про ситуацію, коли дослідження пов'язані з хімічними речовинами, фізико-хімічними процесами або обладнанням, при роботі з якими існує ризик для здоров'я людини.
 10. Вказувати в своїх рукописах все джерела фінансової підтримки проекту, інформацію про роботодавця, патентні заявки / реєстрації, гранти та інші види фінансування.
 11. Розкривати в своїх роботах інформацію про будь-які істотні конфлікти інтересів, які можуть вплинути на результати дослідження або їх інтерпретацію. Всі потенційні конфлікти інтересів повинні бути розкриті на якомога більш ранній стадії.

2. Етичні принципи в діяльності рецензента

Рецензент здійснює наукову експертизу авторських матеріалів з метою об'єктивної оцінки якості представленої статті та визначення ступеня її відповідності науковим, літературним та етичним стандартам. При оцінці статті рецензент повинен бути неупередженим і дотримуватися таких принципів:

 1. Експертна оцінка повинна допомагати автору поліпшити якість тексту статті, а головному редактору - прийняти рішення про публікацію.
 2. Рецензент, який не вважає себе фахівцем в області тематики статті або знає, що не зможе своєчасно подати рецензію на статтю, повинен сповістити про це головного редактора і відмовитися від рецензування.
 3. Рецензентом не може бути автор або співавтор представленої на рецензію роботи. Це стосується також наукових керівників здобувачів наукового ступеня і / або співробітників підрозділу, в якому працює автор.
 4. Будь-яка рукопис, отримана експертом від редакції на рецензування, є конфіденційним документом. Її не можна обговорювати з іншими особами, за винятком зазначених осіб.
 5. Рецензент повинен бути об'єктивним. Неприпустимо робити в рецензії персональні зауваження автору. Рецензент повинен висловлювати свою думку чітко і аргументовано.
 6. Рецензент повинен виявляти опубліковані статті, які мають відношення до рецензованої статті і не процитовані автором. Будь-яке твердження в рецензії про те, що деякі спостереження, висновок або аргумент з рецензованої статті вже зустрічалися раніше в літературі, має супроводжуватися точної бібліографічною посиланням на джерело інформації. Рецензент також повинен звертати увагу головного редактора на значну схожість або частковий збіг рецензованої статті з будь-якої іншої, опублікованій раніше.
 7. У разі виникнення у рецензента підозри щодо плагіату, авторства або фальсифікації даних він в обов'язковому порядку повинен звернутися до редакційної колегії з пропозицією колективного розгляду авторської статті.
 8. Рецензент повинен надавати об'єктивний висновок про достатність цитування вже надрукованих в літературі статей з даної тематики.
 9. Рецензент не повинен використовувати інформацію та ідеї з представленої йому на рецензію статті для особистої вигоди, дотримуючись принципу конфіденційності.
 10. Рецензент не повинен приймати до розгляду рукописи при наявності конфлікту інтересів, викликаних конкуренцією, співпрацею або іншими відносинами з будь-якими авторами або організаціями, пов'язаними зі статтею.

3. Принципи професійної етики в діяльності редакційної колегії

Члени редакційної колегії і редакція журналу несуть відповідальність за оприлюднення наданої рукописи, керуючись такими основними принципами:

 1. При прийнятті рішення про публікацію головний редактор наукового журналу керується достовірністю поданих даних і наукову значимість даної роботи.
 2. Головний редактор не повинен мати власних інтересів щодо статей, які він відкидає або приймає.
 3. Головний редактор журналу несе відповідальність за рішення про те, які з представлених статей будуть прийняті до публікації, а які відхилені. При цьому він керується політикою журналу і дотримується юридичних основ, попереджаючи порушення авторських прав і плагіат.
 4. Головний редактор оцінює подану статтю виключно по її науковим змістом, безвідносно расової приналежності авторів, статі, сексуальної орієнтації, релігійних переконань, національності, громадянства, походження, соціального стану або політичних поглядів.
 5. Головний редактор, співробітники редакційно-видавничої групи і члени редакційної колегії журналу не повинні повідомляти інформацію про представленої в журнал статтю нікому, крім автора (ів), призначених і потенційних рецензентів, інших співробітників редакції та (при необхідності) видавця.
 6. Неопубліковані дані, отримані з представлених до розгляду рукописів, не повинні використовуватися головним редактором, співробітниками редакції, членами редакційно-видавничої групи або редакційної колегії для особистих цілей або передаватися третім особам (без письмової згоди).
 7. Головний редактор не повинен допускати до публікації представлену статтю, якщо є достатньо підстав вважати, що вона є плагіатом.
 8. Стаття, в разі прийняття її до публікації і згоди авторів підтвердженого угодою розміщується у відкритому доступі, авторські права зберігаються за авторами. У разі якщо автори не надали дозвіл
 9. Головний редактор спільно з видавцем не повинні залишати без відповіді претензії, що стосуються розглянутих рукописів або опублікованих матеріалів. При виявленні конфліктної ситуації вони повинні вживати всіх необхідних заходів для відновлення порушених прав, а при виявленні помилок - сприяти публікації виправлень або спростувань.
 10. Головний редактор співробітники редакції або редакційно-видавничої групи журналу повинні забезпечувати конфіденційність імен та іншої інформації, що стосується рецензентів. Якщо це необхідно, то при вирішенні питання про притягнення нового рецензента, останній може бути проінформований про імена попередніх рецензентів.

4. Принципи професійної етики в діяльності видавця

Видавець несе відповідальність за оприлюднення авторських робіт, дотримуючись таких основоположних принципів і процедур:

 1. Сприяти виконанню етичних обов'язків редакцією, редакційно-видавничою групою, редакційною колегією, рецензентами і авторами відповідно до даних вимог.
 2. Підтримувати редакції журналу в розгляді претензій до етичних аспектів публікованих матеріалів і допомагати взаємодіяти з іншими журналами та / або видавцями, якщо це сприяє виконанню обов'язків редакторів.
 3. Дотримуватися положення про те, що діяльність журналу не є комерційним проектом і не має на меті отримання прибутку.
 4. Сприяти процесу опублікування поправок, роз'яснень, спростувань і вибачень, коли це необхідно.
 5. Надавати редакції журналу можливість відкликати публікації, що містять плагіат і недостовірні дані.
Графічна CAPTCHA
Введіть символи з малюнку.