Determination of the duration of shrinkage feeding from the heads of massive castings

Шрифт:
240

Menyaylo H.

https://doi.org
UDC 621.746.6

Summary:

Formulas for calculation of the technological process of production of cast iron rolls with electroslag heating of the heads are derived.

Keywords:

Rolling roll, profit, electroslag heating, pouring line, defects.

REFERENCES:

  1. Krivosheev A. E. (1957). Litye valki [Cast rolls]. Moscow: Metallurgizdat, 360 p. [in Russian].
  2. Leibenzon V. O., Piliushchenko V. L., Kondratenko V. M., Khrychikov V. E., Nedop’okin F. V., Bilousov V. V., Dmytriev Yu. V. (2009). Tverdnennia metalіv і metalevykh kompozitsіi. Pіdruchnyk dlia VUZіv. Vydannia druge, dooprats’ovane [Solidifcation of metals and metal compositions. Textbook for high schools. Second edition, fnalized]. Кiev: Naukova dumka, 447 p. [in Ukrainian].
  3. Balandin G. F. (1976). Osnovy teorii formirovaniia otlivki. Chast’ 1 [Fundamentals of the theory of casting. Part 1]. Moscow: Mashinostroenie, 328 p. [in Russian].
  4. Gulyaev B. B. (1976). Teoriia liteinykh protsessov [The theory of foundry processes]. Moscow: Mashinostroenie, 216 p. [in Russian].
  5. Seliverstov V. Yu. (2011). Teoreticheskie i tekhnologicheskie osnovy gazodinamicheskogo vozdeistviia na metall, zatverdevaiushchii v liteinoi forme: dis. doktora tekhn. nauk: special’nost’ 05.16.04 [Theoretical and technological fundamentals of gas dynamic effect on metal, solidifying in a mold. Doctor's thesis]. Dnepr: NMetAU, 345 p. [in Russian].
  6. Pat. no. 91943 of Ukraine. Prystrii dliia oderzhannia vylyvkiv [Casting device]. Seliv’orstov V. Yu. Khrychikov V. E., Kutsova V. Z., Menyaylo O. V. Application a2009 06145, fled on June 15, 2009, registered on 10.09.2010. Publ. 10.09.2010, Bull. No. 17 [in Ukrainian].