Вибір технічних рішень зі зниження шкідливого впливу ливарного плавильного об’єкта на навколишнє середовище

Шрифт:
294

Шалевська І. А.
Національний технічний університет України «КПІ ім. Ігоря Сікорського », Київ

https://doi.org
УДК 621.745.57

Анотація:

Проаналізовано та наведено основні джерела та показники з викидів шкідливих газоподібних речовин і пилу. Розроблено технічні рішення з посиланням на нормативні документи з пилепригнічення і запобігання викидів шкідливих речовин у навколишнє середовище при виробництві залізовуглецевих сплавів.

Ключові слова:

Викиди шкідливих речовин, джерела викидів, нейтралізація відхідних газів, забруднюючі речовини, система пилопригнічення, газоочищення.

Перелік посилань:

 1. Сайт журнала «Environment Insider». URL: http://environmentinsider.com/impact-industrialization-environment/.
 2. Лазаренков А. М., Хорева С. А. Оценка выбросов вредных веществ в окружающую среду от источников литейных цехов // Литье и металлургия. – 2012. – № 3 (66). – С.74–76.
 3. Ващенко К. И., Шумихин В. С. Плавка и внепечная обработка чугуна для отливок: Уч. пособ. – Киев: Вища школа, 1992. – 246 с.
 4. Защита атмосферы от промышленных загрязнений: Справ.изд.: В 2-х ч. Ч.2. Пер. с анг. / Под ред. Калверта С., Инглунда Г. М. – М.: Металлургия, 1988. – 81 с.
 5. Гігієнічна класифікація праці за показниками шкідливості та небезпечності факторів виробничого середовища, важкості та напруженості трудового процесу: 2014. – [затверджено наказом МОЗ України від 08.04.2014 № 248]. – К.: МОЗ України, 2014. – (Державні санітарні норми та правила України).
 6. ССБТ. Системы вентиляционные. Методы аэродинамических испытаний: ГОСТ 12.3.018-79. [введен в действие 1981-01-01]. – М.: Государственный комитет СССР по стандартам, 1981.
 7. Охорона природи. Атмосфера. Правила встановлення допустимих викидів шкідливих речовин промисловими підприємствами: ГОСТ 17.2.3.02-78. [введено в дію 1980-01-01]. – М.: Мінхімпром, 1980.
 8. Сайт журнала «Промышленные экологические системы». URL: http://ies.metolit.by.
 9. Сайт компании ООО «Компания Провент». URL: http://provent.in.ua.
 10. Интернет-представительство НПО Техэлектросервис. URL: http://www.sovplym.com.ua.
 11. Сайт компании «Завод Ятаган». URL: http://www.yatagan.ru.
 12. Шалевская И. А. Мероприятия по снижению вредного воздействия литейной технологии на окружающую среду // Металл и литье Украины. – 2015. – № 11. – С. 36–39.