Вплив хімічного складу на процес кристалізації і структуру фторфлогопітового литва

Шрифт:
299

Затуловський А. С.,
Малявін А. Г.,
Богатирьова Ж. Д.,
Щерецький В. О.,
Кузьменко О. А.

Фізико-технологічний інститут металів і сплавів НАН України, Київ

https://doi.org
УДК 621.746:666.85/86.061.62

Анотація:

Досліджено вплив склоутворюючих катіонів фторфлогопіту (Si4+, Al3+), виражених за допомогою алюмосилікатного модуля (М) і аніонної частини (F1-) на властивості литого фторфлогопітового матеріалу. Встановлено, що для вивчених матеріалів характерна зональна будова, яка залежить від хімічного складу і чистоти шихтових компонентів. Дрібнокристалічна будова і оптимальний набір властивостей має фторфлогопітовий матеріал з алюмосилікатним модулем М = 4 при вмісті фтору 9-11 %мас.

Ключові слова:

Слюда, фторфлогопіт, алюмосилікати, литі фасонні вироби, жаростійкі футеровочні матеріали.

Перелік посилань:

 1. Новые материалы из оксидов и синтетических фторсиликатов / Тресвятский С. Г., Лопато Л. М., Вишневский В. Б. и др.; Под общ. ред. Тресвятского С. Г. – Киев: Наукова думка, 1982. – 204 с.
 2. Кондратенко А. Д. Исследование слюдообразования и технологии получения слюдокристаллических материалов: автореф. дис. канд. техн. наук. – Киев, 1972. – 18 с.
 3. Малявин А. Г., Руженцева М. К. Изучение строения и физико-механических свойств литого слюдокристаллического материала // Сб. Проблемы каменного литья. – 1975. – вып. – Киев: Наукова думка. – С. 158–181.
 4. Пархоменко М. А. Исследования по получению синтетических слюд и новых материалов на их основе. – Автореф. дис. канд. техн. наук. – Киев, 1965. – 18 с.
 5. Бобр-Сергеев А. А. Синтез фторфлогопита из шихты на основе микроклина // В кн.: Рост кристаллов. – 1965. – № 6. – С. 393–406.
 6. Аникин И. Н., Ишбулатов Р. А. Кристаллизация фторслюды из растворов в расплавах фторидов // ДАН СССР. – 1973. – № 4. – С. 942–945.
 7. Хан Б. Х. и др. Затвердевание и кристаллизация каменного литья. – Киев: Наукова думка, 1969. – 163 с.
 8. Баландин Г. Ф. Формирование кристаллического строения отливок. – М.: Машиностроение, 1978. – 287 с.
 9. Вейник А. И. Теория затвердевания отливки. – М.: Машгиз, 1960. – 436 с.
 10. Ефимов В. А. Разливка и затвердевание стали. – М.: Металлургия, 1976. – 552 с.
 11. Аникин И. Н., Кочеткова Е. Е. Опыты по кристаллизации слюды на затравках // Тр. ВНИИСИМС. – 1960. – вып. 10. – С. 134–139.
 12. Аникин И. Н. и др. Некоторые особенности кристаллов синтетической слюды // Тр. ВНИИСИМС. – 1969. – вып. 10. – С. 112–118.
 13. Эйтель В. Физическая химия силикатов. – М.: Изд-во иностр. литер., 1962. – 1056 с