Тиглі для електронно-променевої гарнісажної плавки

Шрифт:
277

Ладохін С. В.,
Лапшук Т. В.,
Дрозд Є. О.,
Глухенький О. І., *,
Гориславець Ю. М.*,
Бондар О. І*

Фізико-технологічний інститут металів і сплавів НАН України, Київ
*Інститут електродинаміки НАН України, Київ

https://doi.org
УДК 621.9.048:669.295

Анотація:

Розглянуто конструкції тиглів для електронно-променевої гарнісажної плавки. Представлено принципові схеми тиглів великої ємності, у тому числі отримані за результатами мультифізичного моделювання електронно-променевої плавки титану та розрахункового аналізу вибору конструкції тиглів. Досліджено вплив напрямку руху розплаву при електромагнітному перемішуванні на ефективність ЕПГП.

Ключові слова:

Електронно-променева плавка, гарнісажний тигель, розплав титану, електромагнітне перемішування, мультифізичне моделювання, напрям руху.

Перелік посилань:

 1. Ульянов В. Л. Электронно-лучевая гарнисажная плавка при получении фасонных отливок // Литейное производство. – 1972. – № 10. – С. 13–15.
 2. Волохонский Л. А. Вакуумные дуговые печи. – М.: Энергоатомиздат, 1985. – 232 с.
 3. Электронно-лучевая плавка в литейном производстве / Под ред. С. В. Ладохина. – К.: Изд-во «Сталь», 2007. – 626 с.
 4. Довбня В. Д. Исследование физико-химических процессов электронно-лучевой гарнисажной плавки тугоплавких металлов: автореф. дис. … канд. техн. наук. – Киев, 1970. – 21 с.
 5. Панасюк Л. С., Ульянов В. Л., Явич В. Е. Электромагнитное перемешивание металла в гарнисаже при электронно-лучевой плавке // Сб. «Литье тугоплавких металлов». – Киев: ИПЛ АН УССР, 1970. – С. 76–87.
 6. Анікін Ю. П. Удосконалення технології та устаткування для електронно-променевої плавки та лиття жароміцних нікелевих сплавів: автореф. дис. … канд. техн. наук. – Київ, 1998. – 19 с.
 7. А. с. СССР № 1144392, МПК С22В 9/22, F27В 14/10. Гарнисажный тигель / Ю. Ф. Аникин, В. И. Мирошниченко, С. В. Ладохин. – Опубл. 08.11.1984.
 8. Деклараційний патент на винахід № 65860 А, МПК С21С 5/56, F27В 14/10. Тигель для сумісної індукційної і електроннопроменевої плавки металів у вакуумі / С. В. Ладохін, Ю. Г. Добкіна, Ю. П. Анікін, М. І. Левицький – Опубл. 15.04.2004, бюл. № 4.
 9. Квасницька Ю. Г. Технологія одержання шихтової заготовки з ливарних відходів жароміцних корозійностійких сплавів для виробництва лопаток ГТД: автореф. дис. … канд. техн. наук. – Київ, 2004. – 20 с.
 10. Глухенький А. И., Гориславец Ю. М., Бондар А. И., Ладохин С. В., Лапшук Т. В., Дрозд Е. А. Моделирование электронно-лучевой плавки титана в гарнисажных тиглях // Процессы литья . – 2017. – № 2. – С. 30–38.
 11. Глухенький А. И., Гориславец Ю. М., Бондар А. И., Ладохин С. В., Лапшук Т. В., Дрозд Е. А. Выбор конструкции гарнисажных тиглей повышенной емкости для электронно лучевой плавки титана // Процессы литья . – 2017. – № 4 (в печати).