Технічне переозброєння і вдосконалення технології доменного виробництва металургійного комбінату «Азовсталь»

Шрифт:
267

https://doi.org/10.15407/steelcast2020.02.085

Met. litʹe Ukr., 2020, Tom 28, №3, P. 13-18

В.С. Волошин1, д-р техн. наук, проф., ректор, e-mail: rektor2591@gmail.com, https://orcid.org/0000-0002-8423-2663
В.П. Руських1, канд. техн. наук, доц., зав. кафедри, e-mail: russкih_v_p@ukr.net
Д.С. Зотов2, канд. техн. наук, директор з технології та якості, e-mail: dmitriy.zotov@metinvestholding.com 
С.А. Каріков2, начальник доменного цеху, e-mail: sergey.karikov@metinvestholding.com
Р.Ю. Кірсанов2, начальник аглодоменного відділу, e-mail: roman.kirsanov@metinvestholding.com

1 ДВНЗ «Приазовський державний технічний університет» (Марiуполь, Україна)
2 Приватне акціонерне товариство «Металургійний комбінат «Азовсталь» (Маріуполь, Україна)

Надійшла 23.06.2020

УДК 669.162:669.18

Зроблено аналіз стану і перспектив розвитку світового та українського металургійного виробництва. Спостерігається тенденція збільшення світового виробництва сталі, при системному його зниженні в Україні. Винятком в цьому плані є металургійний комбінат «Азовсталь», обсяг металургійного виробництва на якому не тільки не зменшується, а навіть дещо збільшується. Висока енергоємність української металургійної продукції знижує її конкурентоспроможність. Вихід з важкого фінансово-економічного становища металургійної промисловості України – поліпшення якості та зниження собівартості продукції. Постійна увага цим проблемам приділяється на комбінаті, зокрема, в доменному виробництві. При цьому постійно вирішується ряд екологічних проблем шляхом виведення з експлуатації морально і фізично застарілого технологічного обладнання, технічного переозброєння металургійного виробництва, вдосконалення технології, зниження енергетичних і матеріальних витрат на виробництво чавуну та сталі.
Багато років тому доменщики комбінату в промислових масштабах випробували технологію доменної плавки із вдуванням в піч гарячих відновлювальних газів, освоїли технологію доменної плавки з температурою гарячого дуття до 1350 °С. Вже тоді це викликало необхідність вдосконалення конструкції повітронагрівачів і використання інших вогнетривких матеріалів для нагріву дуття. 
В останні ж роки технічному переозброєнню і вдосконаленню технології доменної плавки приділяється особлива увага: установка на доменних печах № 3 і № 4 безконусних завантажувальних пристроїв, впровадження на всіх печах технології доменної плавки із вдуванням в горн пиловугільного палива, на доменній печі № 3 введено в експлуатацію конвеєрну систему завантаження залізовмісних матеріалів з бункерів бункерної естакади в скіпи. Для охолодження вогнетривкої кладки доменних печей застосовано мідні холодильники.
Модернізація обладнання доменних печей вимагає значних капітальних витрат, в той час як витрати на впровадження результатів науково-дослідних робіт, як правило, знаходяться на незрівнянно більш низькому рівні, або це взагалі не вимагає витрат, забезпечуючи суттєві економічні та екологічні результати.

Ключові слова: виробництво сталі, доменна піч, пиловугільне паливо, технологія доменної плавки, виплавка чавуну, собівартість продукції, модернізація обладнання.

Література

1. Всемирная ассоциация производителей стали Worldsteel. Мировое производство стали в 2019 году выросло на 3,4 % 
по сравнению с 2018 годом. URL: https://www.worldsteel.org/ (дата звернення: 27.01.2020).
2. Объединение предприятий «Укрметаллургпром». Украина сократила производство стали по итогам 2019 года.
URL: http://www.ukrmetprom.org/ (дата звернення: 06.01.2020).
3. Индекс промышленного производства. Минфин. Мировое потребление стали.
URL: https://index.minfin.com.ua/economy/index/industrial/ (дата звернення: 11.06.2020).
4. Тимофей Милованов [персональная страница]. Facebook. URL: https://www.facebook.com/people/%D0%A2%D0%B8%
D0%BC%D0%BE%D1%84%D0%B5%D0%B9%D0%9C%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B
E%D0%B2/100004775745586 (дата звернення: 11.06.2020).
5. Амоша А.И., Большаков В.И., Минаев А.А., Залознова Ю.С., Збаразская Л.А., Макогон Ю.В. и др. Украинская металлур-
гия: современные вызовы и перспективы развития. Донецк: Ин-т экономики промышленности НАН Украины, 2013. 114 с.
6. Козуб В.Н., Андронов В.Н., Бачинин А.А., Тихомиров У.Н. Доменная плавка с вдуванием горячих восстановительных 
газов на заводе «Азовсталь». Сталь. 1971. № 1. С. 12–15.
7. Шокул А.А., Лозовой В.П., Шаркевич Л.Д. Работа доменной печи с нагревом дутья до 1200–1380 °C. Сталь. 1983.
№ 3. С. 10–13.
8. Товаровский И.Г., Лялюк В.П. Эволюция доменной плавки. Днепропетровск: Пороги, 2001. 424 с.
9. Старшинов Б.Н., Романенко Н.Т., Гаврашенко А.В. и др. Влияние технологических параметров на показатели домен-
ной плавки. Сталь. 1968. № 8. С. 677–679.
10. Технический отчет по НИР «Разработка и внедрение рационального режима загрузки шихты в доменные печи, обо-
рудованные конусными загрузочными устройствами, ЧАО «МК «Азовсталь», выполненной по договору № 30/0148Н от 
12.04.2018 на проведение НИР между ЧАО «МК «Азовсталь» и ГВУЗ «ПГТУ». Мариуполь: ПГТУ, 2019. 124 с.