Практичні рекомендації з організації виробництва металевої стрічки з розплаву

Шрифт:
292

Сребрянський Г. О.
Нікопольський технікум Національної металургійної академії України, Нікополь

https://doi.org
УДК 669.046:539.213

Анотація:

У статті дано роз’яснення терміну «швидкозагартовані сплави», вказано їхній сортамент і галузі застосування. Показано, що найпоширенішим сортаментом цих матеріалів є стрічка товщиною 20-100 мкм, одержана способом одновалкового розливання. Розглянуто технології її одержання, які відрізняються масою металу, що розливається за один цикл. Приведено опис відповідних установок. Організація виробництва швидкозагартованої стрічки вимагає певного досвіду і рівня знань, оскільки містить ряд «ноу-хау». Запропоновано оптимальний підхід до організації такого виробництва і його типова структура. Описано необхідні технічні й організаційні заходи на основних етапах виробництва. Показано, що технологія одержання стрічки з розплаву є новою металургійною наукомісткою, енергозберігаючою та перспективною технологією, яка дозволяє виробляти конкурентну на світовому ринку продукцію широкого сортаменту. Створення такого виробництва спричинить створення відповідної інфраструктури з новими робочими місцями. Крім цього, наявність такого перспективного виробництва піднімає престиж держави і відповідає плану його стратегічного розвитку.

Ключові слова:

Швидкозагартовані сплави, стрічка, розплав, одновалкове розливання, сортамент, енергозберігаюча технологія.

Перелік посилань:

 1. Сребрянский Г. А., Стовпченко А. П. Новый подход к получению порошковых материалов // Materialy V Międzynarodowej Sesji Naukowej "Nowe Technologie i Osiągnięcia w Metalurgii, Inżynierii Materiałowej", (Польша), Politechnika Częstochowska, Widawnictwo Wipmifs, 2004. – P. 618–621.
 2. Рахманов С. Р., Сребрянский Г. А. Некоторые перспективы повышения износостойкости трубопрессового инструмента // Металлургическая и горнорудная промышленность. – 2011. – № 4. – С. 97–100.
 3. Сребрянский Г. А., Стовпченко А. П. Аморфные сплавы – перспективный материал для использования в железнодорожном транспорте // LXVI Международная научно-практическая конференция. Тезисы докладов. – Днепропетровск, 2006. – С. 374–375.
 4. Стародубцев Ю. Н., Белозеров В. Я. Аморфные металлические материалы // Силовая электроника. – 2009. – № 2. – С. 86–89.
 5. Чернов В. С., Иванов О. Г., Евтеев А. С. Основные условия стабильности технологии производства мерных лент из аморфных сплавов // Сталь. – 2001. – № 4. – C. 67–69.
 6. Liebermann H. H. Manufacture of amorphous alloy ribbons // IEEE Trans. On Magn. – 1979. – V. 5. – № 6. – P. 1393–1397.
 7. Pavuna D. Production of metallic glass ribbons by the chill-black melt-spinning technique in stabilized laboratory conditions // J. Mater. Sci. – 1981. – № 16. – P. 2419–2433.
 8. Das S. K., Davis L. A. High Performance Aerospace Alloys via Rapid Solidifcation Processing // Mat. Sci. Eng. – 1988. – № 98. – P.1–12.
 9. U. S. Pat. № 6749700, МПК7 С 22 С 45/00. Method for producing amorphous alloy ribbon and method for production nanocrystalline alloy ribbon with same / Sunakawa J., Bizen Y., June 15, 2004.
 10. Селиванов М. В., Давыдова Н. М. Микрокристаллические сплавы за рубежом // В сб. «Черная металлургия». – 1988. – № 1. – C. 27–43.
 11. Стародубцев Ю. Н., Белозеров В. Я. Магнитные свойства аморфных и нанокристаллических сплавов. – Екатеринбург: Изд-во УрГУ, 2002. – 380 с.
 12. Данилова И. И., Маркин В. В., Смолякова О. В., Рощин В. Е., Ильин С. И., Гойхенберг Ю. Н. Производство аморфной и нанокристаллической ленты методом литья на одновалковой МНЛЗ // Вестник ЮУрГУ. – 2008. – № 9. – С.16–21.
 13. Гунькин В. Е. Металлургические особенности подготовки аморфизирующихся сплавов для получения аморфной ленты: Афтореф. дис. на соискание научн. степени канд. техн. наук: спец. 05.16.02 «Металлургия черных металлов» / В. Е. Гунькин. – Челябинск, 1991. – 25 с.
 14. Пат. KZ (B) (11) 2031, C22C45/02, Республика Казахстан. Шихта для получения аморфных магнитомягких сплавов / Левинтов Б. Л., Башаева Л. А., Ковнеристый Ю. К. и др.: опубл. 15.06.95, бюл. № 2.
 15. Пат. № 2383652 Российская Федерация, МПК C22C 45/04, C22C 19/07. Тонкая лента, выполненная из аморфного термомагнитного материала / Маркин В. В., Данилова И. И.: опубл. 10.03.2010, бюл. № 7.
 16. Заявка Франции, № 2587038, С22С 33/06, H01F 1/04, 1987. Способ получения сплавов ферробора, в основном, для производства аморфных магнитных сплавов.
 17. Пат. № 2418091 Российская Федерация, C22C 45/04, C22C 19/05. Аморфный, износостойкий наноструктурированый сплав на основе никеля системы Ni-Cr-Mo-WC / Фармаковский Б. В., Васильев А. Ф., Геращенков Д. А. и др.: опубл. 10.05.2011, бюл. № 13.
 18. Пат. № 2260070 Российская Федерация, C 22 C 33/04, 45/02, 45/04. Способ получения слитков исходного сплава для получения аморфных лент / Пономарев В. А., Иванов О. Г., Чернов В. С. и др.: опубл. 10.09.2005, бюл. № 25.
 19. Пат. № 1638177 СССР, МКИ С21С 7/00, С22В 8/10. Способ производства слитков / Калашников А. И., Тен Э. Б., Киманов Б. М. и др.: опубл. 30.01.91, бюл. № 12.
 20. Пивинский Ю. Е., Ромашин А. Г. Кварцевая керамика. – М.: «Металлургия», 1974. – 264 с.
 21. Верховлюк А. М., Беспалый А. А. Смачивание огнеупорных материалов высокотемпературными металлами и сплавами // Процессы литья. – 2003. – № 2. – C. 22–31.
 22. Сребрянский Г. А., Белоусов В. В., Юрич П. Ю. Теоретические основы конструкции диска-холодильника установок для получения аморфных сплавов // Сталь. – 2010. – № 8. – С. 79–82.