Металургійні міні-заводи: конкурентоспроможність та перспективи розвитку

Шрифт:
210

https://doi.org/10.15407/steelcast2020.02.034

Met. litʹe Ukr., 2020, Tom 28, №2, P. 34-40

О.М. Смірнов, д-р техн. наук, проф., гол. наук. співр., в. о. зав. відділу, e-mail: stalevoz@i.ua,https://orcid.org/0000-0001-5247-3908
О.П. Верзілов, канд. техн. наук, ст. наук. співр., e-mail: verzilovalex@gmail.com, https://orcid.org/0000-0003-0463-5006
Ю.О. Смірнов, канд. екон. наук, доц., пров. інженер, e-mail: smirnoff.yuriy@gmail.com

Фізико-технологічний інститут металів та сплавів НАН України (Київ, Україна)

Надійшла 10.02.2020

УДК 669.013

Поява міні-заводів різної потужності як в сегменті довгомірного, так і плоского прокату, свідчить про стійкі тренди, 
їх високу конкурентоспроможність і гнучкість. Слід очікувати, що металургійне міні-виробництво як технологічна 
система буде розвиватися шляхом більшої фрагментації ринку за рахунок будівництва більш компактних підпри-
ємств з обмеженою потужністю. При цьому фрагментація ринку для міні-заводу на ще більш дрібні сегменти, так 
звані мікро-заводи, дозволяє, перш за все, знизити фінансові ризики. Відомо, що невеликий локальний ринок 
досить прогнозований і на ньому завжди простіше знайти збут для невеликих партій продукції. Компактність і 
високий рівень екологічності нових підприємств до межі підсилюють всі переваги міні-заводів. У цьому випадку 
з'являється можливість розміщення заводів уже в безпосередній близькості від місця споживання продукції. Для 
малих заводів невеликі за обсягами замовлення видаються досить важливими, оскільки їх виконання здійснюєть-
ся дуже швидко, а транспортні і складські витрати при цьому виявляються мінімальними.
Специфіка роботи малих металургійних заводів перетворює в затребувані гнучкі квазібезінерційні методи дове-
дення сталі, в тому числі використання електромагнітного впливу, що забезпечує примусове перемішування ме-
талу, його підігрів і подачу (дозування) в кристалізатор.
Найбільш перспективною технологічною побудовою для виробництва тонкого листа є міні-металургійні заводи, 
в яких використовуються ливарно-прокатні модулі. Слід очікувати, що такі заводи будуть отримувати все більше 
поширення. При цьому в якості нових конкурентних переваг слід розглядати прокатку листа практично без додат-
кового підігріву литої заготовки.
Завдяки відносно малим обсягам виробництва і невеликим партіям сталі, що розливається, в умовах міні-заводу 
з'являються додаткові можливості щодо застосування оригінальних машин і агрегатів для розливання сталі, які до-
зволяють отримувати заготовку, наближену по перетину до кінцевої продукції. До числа таких машин безперерв-
ного лиття заготовок (МБЛЗ) і машин напівбезперервного лиття заготовок (МНБЛЗ) слід віднести горизонтальні 
машини для розливання круглих і квадратних заготовок невеликого перерізу, а також ливарно-прокатні модулі.

Ключові слова: металургійний міні-завод, електропіч, машина безперервного лиття заготовок, ливарнопрокатні модулі, довгомірна продукція.

Література

1. World Steel in Figures 2019. Brussels: World Steel Association, 2019. 17 p.
2. Stubbles J.R. The Minimill Story. Metallurgical and Materials Transaction. 2009. Vol. 40B. No. 4. P. 134–143.
3. Запускалов Н.М. Мини-металлургические заводы: основы успеха. Сталь. 2013. № 9. С. 84–92.
4. Смирнов А.Н., Сафонов В.М., Дорохова Л.В., Цупрун А.Ю. Металлургические мини-заводы. Монография. Донецк: 
Норд-Пресс, 2005. 469 с.
5. Muller J., Geerkens C., Emling W.H. et al. CSP Casting Technology – 25 Years of Success. Proceedings AISTech, 2015.
P. 2380–2388.
6. Кремер С., Кляйн К., Мюллер Ю. Severstal Columbus – новый комплекс по производству стали в США. Черные метал-
лы. 2009. № 7. С. 31–37.
7. Bilgen C., Klein C., Klinkenberg C., Müller J. From CSP to CSP flex: the new concept for thin slab technology. Millenium Steel, 
2012. P. 90–96.
8. Blyth A., Landau K.W. Big River Steel: America’s Newest Steel Mill. Iron & Steel Technology. 2017. No. 9. P. 38–50.
9. Швердтфегер К. Непрерывная разливка стали на горизонтальных МНЛЗ. Черные металлы. 1986. № 1. С. 3–11.
10. Arderiu O.G., Properzi G. Continuous Copper Rod Production from 100 % Scrap. Proc. 65th Annual Convention of the Wire 
Association International. Atlanta, Georgia, USA, March 1995. Wire Journal International, 1996. P. 75–82.
11. Шутов И.В., Смирнов А.Н., Куберский С.В. Литейно-прокатный модуль для получения катанки из рафинированной 
меди. Металлургическая и горнорудная промышленность. 2011. № 6. С. 44–46.
12. Дубоделов В.И., Смирнов А.Н., Куберский С.В., Горюк М.С. Инновационное развитие малых металлургических за-
водов как ключевое направление модернизации сталеплавильного комплекса Украины. Вісник Національної Академії 
наук України. 2015. № 12. С. 33–45.
13. Протасов А.В., Пасечник Н.В., Сивак Б.А. Электрометаллургические мини-заводы. Монография. М.: Металлургиздат, 
2013. 420 с.
14. Стеблов А.Б., Березов С.Н., Таирбеков М.М., Дуброва И.В. Проектирование и строительство металлургического ми-
кро-завода. Литье и металлургия. 2013. № 1. С. 17–19.
15. Марченко И.К. Полунепрерывное литье стали. М.: Металлургия, 1986. 246 с.

 

16. Певзнер Б.В. Получение слитков большого сечения с улучшенной макроструктурой на УПНРС металлургического за-
вода «Электросталь. В сб. «Новые направления в развитии оборудования непрерывной разливки металлов». Екате-
ринбург: ГОУ ВПО УГТУ-УПИ, 2009. С. 51–55.
17. Сивак Б.А., Майоров А.И., Ротов И.С. Горизонтальные машины непрерывного литья заготовок: состояние и перспек-
тивы. Черная металлургия: Бюл. АО «Черметинформация». 1998. Вып. 9–10. С. 7–24.
18. Койано Т., Ито М. Разработка и промышленное применение процесса горизонтальной непрерывной разливки на 
МНЛЗ компанией «Ниппон Кокан». В кн. «Достижения в области непрерывной разливки стали». М.: Металлургия, 
1987. С. 210–220.
19. Решетов В.В., Костин В.Н., Трушин А.И. Горизонтальные машины непрерывного литья стальных заготовок. Метал-
лургические процессы и оборудование. 2006. № 2 (4). С. 24–32.
20. Schueren V., Campbell P., Blejde W. et al. The Castrip Process an update on Process Development at Nucor Steel’s First 
Commercial Strip Casting Facility. Iron & Steel Technology. 2008. No. 7. P. 49–52.
21. Wans J., Geerkens C., Cremers H., Austermann D. Belt Casting Technology – Experiences Based on the World’s First BCT 
Caster. Proceedings AISTech, 2015. P. 2626–2630.
22. Dubodelov V., Smirnov O., Goryuk M. et al. Features of functioning of magnetodynamic tundish at continuous casting of steel. 
Proceedings of the 8th International Conference on Electromagnetic Processing of Materials EPM 2015. October 12–16, 
2015. Cannes, France. SIMAP Laboratory – EPM Group, 2015. P. 625–628.