Концептуальні технологічні рішення з виробництва дрібносортної продукції з безперервнолитих заготовок

Шрифт:
39

https://doi.org/

Met. litʹe Ukr., 2021, Tom 29, №2, P. 30-40

В.Г. Герасименко1, канд. техн. наук, доц., ст. наук. співр., e-mail: 4124086@ukr.net, https://orcid.org/0000-0003-4207-7316
Є.В. Синегін2, канд. техн. наук, доц., доц., e-mail: sinegin.ev@gmail.com, https://orcid.org/0000-0002-9983-3971
Л.С. Молчанов1, канд. техн. наук, зав. відділу, e-mail: metall729321@gmail.com, https://orcid.org/0000-0001-6139-5956
В.Я. Перерва2, канд. техн. наук, доц., доц., e-mail: V-Pererva@ukr.net, https://orcid.org/0000-0003-0665-6812
С.В. Суховецький2, аспірант, e-mail: bonsao12@gmail.com, https://orcid.org/0000-0003-3033-8582

1Інститут чорної металургії ім. З.І. Некрасова НАН України (Дніпро, Україна)
2Національна металургійна академія України (Дніпро, Україна)

Надійшла 12.04.2021

УДК 669.182

У статті розглянуто технологічні особливості переведення металургійних підприємств, орієнтованих на випуск дрібносортної і дротяної металопродукції, на безперервне розливання і ключові фактори, такі як переріз заготовки, вибір місця розташування машини безперервного лиття заготовок, схеми передачі безперервнолитих заготовок до дрібносортних і дротових станів. Розглянуто передумови переведення виробництва на безперервне розливання сталі і завдання, вирішення яких необхідне для його здійснення, зокрема організація потоків металу в промковші, дозування сталі на ділянці «промківш – кристалізатор», застосування кристалізаторів зі змінною конусністю, способи і режими вторинного охолодження безперервнолитих заготовок та ін. Також розглянуто сучасні методи зовнішніх динамічних впливів на метал в передкристалізаційний період, зокрема електромагнітне перемішування рідкої фази безперервнолитої заготовки і технологію «м'якого» обтиску. Описано особливості розливання блюмових заготовок і заготовок з флокеночутливих марок сталі, заходи щодо попередження утворення дефектів безперервнолитої заготовки. Як одне з невід'ємних умов застосування машин безперервного розливання сталі, детально розглянуто методи позапічної обробки сталі для підготовки її до безперервного розливання. Особливу увагу приділено обробці сталі на установках ківш-піч і вакууматорах, зокрема вибору конкретних способів обробки залежно від сортаменту виробленої сталі і розв'язуваних ними технологічних задач. Розглянуто переваги та перспективи поєднання процесів безперервного лиття заготовок з обробкою металу тиском (прокаткою), а також завдання та проблеми, що виникають перед інженерами при їх здійсненні. Зокрема, поряд з традиційною технологією виробництва прокату розглянуто технології «гарячого посаду» і прямої прокатки.

Ключові слова: безперервне розливання сталі, дрібносортна заготовка, довгомірний прокат, позапічна обробка

Література

1. Антипов В.Г., Тимофеев С.В., Нестеров Д.К. и др. Прокатные станы. Справочник в 3-х томах. Том 1 и 2. М.: Металлургия, 1992. 428 c.
2. 2020. World Steel in Figures. URL: https://www.worldsteel.org/en/dam/jcr:f7982217-cfde-4fdc-8ba0-795ed807f5...
520Steel%2520in%2520Figures%25202020i.pdf 
3. Смирнов А.Н., Пилюшенко В.Л. и др. Процессы непрерывной разливки: Монография. Донецк: ДонГТУ, ООО «Лебедь», 
2000. 371 с.
4. Смирнов А.Н., Куберский С.В. и др. Непрерывная разливка сортовых заготовок. Монография. Донецк: Цифровая типография, 2012. 417 с.
5. Свейновский У. Привязка УНРС к мелкосортным и проволочным станам. МРТ, 1993. С. 56–62.
6. Герасименко В.Г., Молчанов Л.С. Направления развития производства мелкосортных заготовок для получения длинномерного проката. Сборник научных трудов ИЧМ «Фундаментальные и прикладные проблемы черной металлургии». 2018. Вып. 32. С. 259–274.
7. Герасименко В.Г., Бойченко Б.М., Перерва В.Я., Чайка Д.В. Технологические особенности выбора рациональных схем 
перевода металлургических комбинатов, ориентированных на выпуск мелкосортной металлопродукции, на непрерывную разливку стали. Теория и практика металлургии. 2011. № 5–6. С. 44–47.
8. Герасименко В.Г., Синегин Е.В., Молчанов Л.С., Мусунов Д.А. Совмещение непрерывной разливки с обработкой давлением при производстве мелкосортного проката. Литье 2014. Материалы X Международной научно-практической 
конференции. Запорожье, 27–29 мая 2014. Запорожье 2014. С. 305–307.
9. Кан Ю.Е., Лейтес А.В. Производство непрерывнолитых сортовых заготовок различного назначения. Сталь. 1993. № 1.
С. 24–29.
10. Пат. на корисну модель. Україна. № 90886. МПК B21D 11/00. Спосіб рафінування флокеночутливої рідкої сталі від водню / Бойченко С.Б., Пройдак Ю.С., Синегін Є.В.; заявл. 27.01.2014; опубл. 10.06.2014. Бюл. № 11. 4 с.
11. Пат. на корисну модель. Україна. № 90970. МПК B21D 11/00. Спосіб безперервної розливки флокеночутливих сталей / 
Бойченко С.Б., Пройдак Ю.С., Синегін Є.В.; заявл. 17.02.2014; опубл. 10.06.2014. Бюл. № 11. 4 с.
12. Величко А.Г. Внепечная обработка стали. Днепропетровск: Системные технологии, 2005. 199 с.
13. Кац Я.Я. Состояние и перспективы развития внепечной обработки стали в России. Металлург. 2006. № 2. С. 49–55.
14. Дюдкин Д.А., Кисиленко В.В., Павлюченко И.А., Болотов В.Ю. Ковш-печь – современный агрегат для получения стали. 
Донецк: Норд-Пресс, 2008. 473 с.
15. Протасов А.В., Майоров А.И., Комолов И.В. Рациональный выбор оборудования для внепечной обработки стали в современном сталеплавильном цехе. Бюллетень «Черная металлургия». 2006. № 2. С. 58–63.
16. Reisinger P., Flobholzer H., Schrade C. Current Status of Secondary Steelmaking Applications. Proceedings of the 1st 
International Steelmaking Conference, Austria, Linz, May 25–27, 1998. Paper No. 41.
17. Визингер X., Хишманнер Ф. Горячий посад слябов и прямая прокатка. Черные металлы. 1984. № 22. С. 38–43.
18. Хаук А. Модернизация действующих проволочных прокатных станов. МРТ, 1994. С. 122–128.
19. Францевич И.Н., Войтович Р.Ф., Лавренко В.А. Высокотемпературное окисление металлов и сплавов. М.: Гостехиздат, 
1963. 323 с