Ефективні технологічні модулі як елемент реструктуризації металургійного підприємства

Шрифт:
252

https://doi.org/10.15407/steelcast2020.03.008

Met. litʹe Ukr., 2020, Tom 28, №3, P. 8-12

Ю.О. Смірнов, канд. екон. наук, доц., пров. інженер, e-mail: smirnoff.yuriy@gmail.com

Фізико-технологічний інститут металів та сплавів НАН України (Київ, Україна)

Надійшла 06.06.2020

УДК 658.014

В даний час визначальні тенденції в розвинених металургійних країнах світу характеризуються важливою особливістю до швидкого розширення марочного складу якісних і легованих марок сталей. Глобальні лідери сталеплавильної промисловості все більшою мірою нарощують свої конкурентні переваги в частині інновацій в сфері ефективних технологічних процесів і нових видів продукції.
Широко відомо, що світовий ринок сталі в останнє десятиліття зазнає серйозного зростання виробництва. Так, у 2002 р. її виробництво досягло рівня 895 млн т, а у 2019 р. перевищило 1,8 млрд т. Слід зазначити, що тенденція збільшення обсягів виробництва досягається переважно за рахунок таких країн, як Китай, Індія та Іран.
Сучасна металургійна промисловість є певною кумулятивною (накопичувальною) системою високоефективних технологій, які засновані на невеликій кількості потужних технологічних парадигм, втілених в надійних технологічних процесах. Ці технологічні процеси і системи досягли свого апогею в кінці XX – початку XXI століття. В даний час вони дозволяють виробляти практично весь спектр високоякісних марок сталі за досить низькою ціною, які затребувані на ринку різними галузями промисловості.
Тим часом, ефективність функціонування цих технологічних процесів пов'язана з низкою фізичних обмежень, до числа яких слід, перш за все, віднести високі питомі витрати енергії на 1 т сталі, високі вимоги до вмісту заліза в агломераті і катанцях, постійно зростаючі вимоги щодо шкідливих викидів в навколишнє середовище і т. п.

Ключові слова: металургійний завод, конвертер, безперервне розливання, сталеплавильний цех, техноло- гічний процес, обробка в ковші, технологічна структура, установка «ківш-піч».

Література

1. Грищенко С.Г., Грановский В.К., Харахулах В.С. и др. О состоянии и перспективах развития металлургического комплекса Украины. Литье и металлургия. 2002. № 4. С. 118–121.
2. Сталь на рубеже столетий / Под науч. ред. Ю.С. Карабасова. М.: МИСИС, 2001. 664 с.
3. Смирнов А.Н., Сафонов В.М., Дорохова Л.В., Цупрун А.Ю. Металлургические мини-заводы (Монография). Донецк: 
Норд-пресс, 2005. 469 с.
4. Дубоделов В.И., Смирнов А.Н., Куберский С.В., Горюк М.С. Инновационные подходы и гибкие решения для разливки 
металла на металлургических микро-заводах. Современная электрометаллургия. 2016. № 1. С. 44–51.
5. Смирнов А.Н., Дубоделов В.И., Куберский С.В. Малые электрометаллургические предприятия в структуре сталеплавильного комплекса Украины. Металл и литье Украины. 2015. № 7. С. 3–8.
6. Матвеев Б.Н. О выборе вида тонкослябового литейно-прокатного агрегата для производства горечекатаных полос. 
Бюл. «Черная металлургия». 2017. № 4. С. 68–72.
7. Müller J., Geerkens C., Emling W.H. CSP casting technology – 25 years of success. The Iron and Steel Technology Conference 
and Exposition (AISTech 2015). Clivland, Oh., USA. Proceedings. P. 2380–2389.

8. Евсеев А. Стратегия реструктуризации предприятия в условиях кризисной ситуации. Проблемы теории и практики 
управления. 1999. № 3. С. 109–113.
9. Водачек Л. Реструктуризация – вызов чешским предприятиям. Проблемы теории и практики управления. 1999. № 1. 
С. 84–89.
10. Оценка бизнеса / Под ред. А.Г. Грязновой, М.А. Федотовой. М.: Финансы и статистика, 1998. 512 с.
11. Шевелев Л. Избавление от обуз (о реструктуризации неэффективных производственных мощностей). Металлы Ев-
разии. 2003. № 3. С. 26–29.
12. Минаев А.А., Смирнов А.Н., Захур М., Момот С.В. Тенденции развития производства сортовых заготовок. Металлур-
гическая и горнорудная промышленность. 2001. № 6. С. 25–28.
13. Минаев А.А., Смирнов А.Н. Тенденции развития концепции металлургических мини-заводов и комплексов. Наукові 
праці ДонДТУ. Вип. 31. Металургія. Донецьк: ДонДТУ, 2001. С. 5–17.
14. Дубоделов В.И., Смирнов А.Н., Куберский С.В., Горюк М.С. Инновационное развитие малых металлургических за-
водов как ключевое направление модернизации сталеплавильного комплекса Украины. Вісник Національної Академії 
наук України. 2015. № 12. С. 33–46.
15. Stubbles J.R. The Mini-mill Story. Metallurgical and Materials Transaction B. 2009. Vol. 40B. April. P. 134–144.
16. Запускалов Н.М. Мини-металлургические заводы: основы успеха. Сталь. 2013. № 9. С. 84–92.