Дослідження шляхів інтенсифікації агломераційного процесу в умовах акціонерного товариства «Покровський гірничо-збагачувальний комбінат»

Шрифт:
188

https://doi.org/10.15407/steelcast2022.01.008

Met. litʹe Ukr., 2022, Tom 30, №1, P. 8-15

С.П. Шуваєв1 , канд. техн. наук, голова правління, e-mail: spshuvaev@gmail.com, https://orcid.org/0000-0002-7536-172X
С.В. Семірягін2 , канд. техн. наук, доц., заступник генерального директора, e-mail: td.destal@ukr.net, https://orcid.org/0000-0002-8733-3216
К.Г. Нізяєв3 , д-р техн. наук, проф., зав. кафедри, e-mail: metsteel.dmeti@gmail.com, https://orcid.org/0000-0002-9260-0964
М.М. Бойко3 , канд. техн. наук, доц., доцент, e-mail: maximboyko@i.ua, https://orcid.org/0000-0003-3557-9027
О.М. Стоянов3 , канд. техн. наук, доц., доцент, e-mail: san.dmeti68@gmail.com, https://orcid.org/0000-0002-7136-7403
М.В. Ягольник3 , канд. техн. наук, доц., доцент, e-mail: Yagolnik@i.ua, https://orcid.org/0000-0003-2686-8601

1 Акціонерне товариство «Покровський гірничо-збагачувальний комбінат» (Покров, Україна)
2 ТОВ НВП «Дніпроенергосталь» (Запоріжжя, Україна)
3 Український державний університет науки та технологій (Дніпро, Україна)

Надійшла 10.01.2022

УДК 669.18

Використання в агломераційній шихті великої частки дрібнодисперсного концентрату і відходів металургійного виробництва, коливання складу агломераційної шихти та якості її підготовки, відхилення від норми технологічних параметрів спікання та низька ефективність механічної обробки спеченого продукту, знижує продуктивність агломераційних машин, призводить до підвищення витрати палива, погіршує якість агломерату. За таких умов зростає значення попередньої підготовки шихти та необхідне застосування способів інтенсифікації процесу спікання. Наразі відома значна кількість способів інтенсифікації агломераційного процесу, ефективність кожного залежить від конкретних умов агломераційної фабрики, встановленого обладнання і сировинних матеріалів, які застосовуються. В роботі було досліджено ефективність різних способів підвищення інтенсивності агломераційного процесу і якості агломерату для умов акціонерного товариства «Покровський гірничо-збагачувальний комбінат» з визначенням раціональних технологічних заходів, спрямованих на покращення роботи підприємства. Дослідження проводилися на лабораторній агломераційній установці з використанням шихтових матеріалів та технологічних умов Богданівської агломераційної фабрики. За результатами досліджень встановлено, що крупність шихтових матеріалів, які застосовуються на агломераційній фабриці, перевищує максимально допустимий розмір. Це знижує техніко-економічні показники процесу спікання та не дозволяє отримувати агломерат високої якості. Для покращення показників роботи агломераційних машин в досліджуваних умовах рекомендується використовувати попередню підготовку шихтових матеріалів перед використанням, а саме – дроблення для отримання раціональної крупності часток. Крім того, використання вапна, як часткова заміна вапняку у флюсовій суміші, дозволить підвищити якість агломерату.

Ключові слова: агломерація, інтенсифікація, підготовка шихти, якість агломерату, продуктивність, вапно.

Література

1. Семакова В.Б., Пилюгин Е.И., Безруков В.В. Исследование процесса спекания агломерата с добавкой в шихту ка[1]либрованного возврата. Вісник Приазовського державного технічного університету. Серія: Технічні науки. 2011. № 2 (23). С. 40–45.
2. Бочка В.В., Сова А.В., Двоеглазова А.В. Улучшение качества агломерата путем усовершенствования способа подго[1]товки шихты. Металл и литье Украины. 2019. № 1–2. С. 3–10.
3. Плотніков В.В., Саітгареєв Л.Н. Інтенсифікація агломераційного процесу за рахунок вдосконалення технології комбінованого огрудкування і завантаження шихти. Вісник Приазовського державного технічного університету. 2012. № 25. C. 41–46.
4. Безверхий И.В., Томаш А.А. Исследование влияния интенсифицирующих факторов на показатели процесса агломера[1]ции. Наукові праці ДонНТУ. Металургія. 2009. № 11 (159). С. 3–12.
5. Мных А.С., Яковлева И.Г., Пазук М.Ю., Овчиникова И.А. Исследование газодинамического сопротивления слоя поли[1]дисперсной агломерационной шихты, подготовленной к спеканию. Промышленная теплотехника. 2015. Том 3. № 5. С. 16–22.
6. Греков В.В., Семенов А.К., Исаенко Г.Е., Кузнецов А.С. Пути повышения производительности агломашин и освоение производства различных видов агломерата. Сталь. 2005. № 12. С. 6–8.
7. Савельев С.Г., Кондратенко М.Н. Системное исследование технологических параметров, определяющих интенсив[1]ность агломерационного процесса. Известия высших учебных заведений. Черная Металлургия. 2021. Т. 64. № 3. С. 184–191. DOI: https://doi.org/10.17073/0368-0797-2021-3-184-191
8. Бочка В.В., Сова А.В., Двоєглазова А.В., Ягольник М.В., Ващенко М.О. Особливості спікання агломерату при використанні шихти з попередньо підготовленими композитами. Сучасні проблеми металургії. 2019. № 22. С. 3–12. DOI: https://doi.org/10.34185/1991-7848.2019.01.01
9. Исаенко Г.Е., Сапрыкин А.Н., Кузнецов А.С., Пузанов В.П., Фролов Ю.А. Комбинированное окомкование агломераци[1]онной шихты в аппаратах барабанного типа и тарельчатых грануляторах. Сталь. 2009. № 8. С. 2–7.
10. Бочка В.В., Двоєглазова А.В., Сова А.В., Бочка Р.С., Бойко М.М. Оцінка ефективності використання комплексного флю[1]су при спіканні агломерату. Металлургическая и горнорудная промышленность. 2017. № 3. С. 9–14