Дослідження ефективності зниження викидів від зон спікання агломашин

Шрифт:
30

https://doi.org/

Met. litʹe Ukr., 2021, Tom 29, №3, P. 8-14

М.Р. Руденко1 , канд. техн. наук, доц., e-mail: 18rudenko@gmail.com, https://orcid.org/0000-0002-8016-5221

М.А. Кащеєв1 , канд. техн. наук, доц., e-mail: pmz@pmz.dp.ua

Є.М. Нагорний2 , заст. директора, e-mail: eaecolog@gmail.com

Р.М. Руденко1 , студент, e-mail: 18rudenko@gmail.com

О.В. Сорока3 , викладач хімії та біології, e-mail: sorokaola828@gmail.com

1 Дніпровський державний технічний університет (Кам’янське, Україна)

2 ТОВ «НДП «ЕКОЕКСПЕРТ» (Кривий Ріг, Україна)

3 Вище професійне гірничо-будівельне училище (Горішні плавні, Україна

Надійшла 26.05.2021

УДК 669.1.622.785

Ситуація з ресурсами призводить до необхідності використовувати у складі аглошихти значну кількість залізорудного концентрату, шламів, пилу як мокрого, так і сухого вловлювання, шлаків конвертерного виробництва. Погіршуються умови як підготовки, так і спікання з необхідністю добавок флюсів і палива. Збільшення кількості тонкодисперсних матеріалів призводить до закочування частинок твердого палива у середину гранул огрудкованої шихти. При цьому встановлюється різна масова частка вуглецю твердого палива, яка визначає зміну складу та кількості шкідливих газів. Проведення інструментальних вимірів розподілення викидів по вакуум-камерах показало, що на перших вакуумкамерах гази перезволожені. Кількість моноокисиду і двоокису вуглецю, а також оксидів азоту і сірки розподілена рівномірно по довжині агломашини. Підвищення температури газів, що відходять, відбувається на другій стадії і досягає максимального значення на останніх трьох вакуум-камерах. Вимірами визначено обсяг викидів основних забруднюючих речовин від зон спікання агломашин типу АКМ-75. Запропоновано систему завантаження шихти з корегуванням кута нахилу завантажувального лотка. Визначено кут нахилу завантажувального лотка для сировинних умов підприємства, що забезпечує максимальну сегрегацію. Завантаження шихти при максимальній сегрегації дозволило збільшити перерозподіл насипної ваги і палива по висоті шихти. Аналіз потужності викидів від агловиробництва в атмосферне повітря у 2017 році при впровадженні системи регулювання завантаження шихти на спікальний візок показав позитивну динаміку зменшення викидів в атмосферне повітря оксиду вуглецю. Підприємство зменшило викиди в атмосферне повітря оксиду вуглецю в порівнянні з 2016 роком на 3471,4 т.

Ключові слова: тверде паливо, залізорудний концентрат, агломераційна машина, сегрегація, насипна вага, завантажувальний лоток, оксид вуглецю

Література

1. Ковальов Д.А., Ванюкова Н.Д., Іващенко В.П. та ін. Теоретичні основи виробництва окускованої сировини: навч. посіб. (МОН). НМетАУ. Дніпропетровськ: ІМА-прес, 2011. 476 с.

2. Андоньев С.М., Филипьев С.В. Пылегазовые выбросы предприятий черной металлургии. М.: Металлургия, 1973. 200 с.

3. Юсфин Ю.С., Леонтьев Л.И., Черноусов П.И. Промышленность и окружающая среда. М.: ИКЦ «Академкнига», 2002. 469 с.

4. Мищенко И.М. Черная металлургия и охрана окружающей среды. Донецк: ГВУЗ ДонНТУ, 2012. 446 с.

5. Integrated Pollution Prevention and Control. Draft Reference Document on Best Available Techniques for the Iron and Steel Production. Part 3. Sinter plants. European commission Directorate-general JRC. Joint research Centre. Institute for Prospective Technological Studies Sustainable Production and Consumption Unit European IPPC Bureau. April 2010.

6. Фролов Ю.А. Агломерация. Технология. Теплотехника. Управление. Экология. М.: Металлургиздат, 2016. 672 с.

7. Health Aspects of Air Pollution with Particulate Matter, Ozone and Nitrogen Dioxide. Report on a WHO Working Group. Bonn, Germany 13–15 January 2003. P. 94.

8. Air quality guidelines. Global update 2005. URL: https://www.euro.who.int/en/health-topics/environment-and-health/airquality/publications/pre2009/air-quality-guidelines.-global-update-2005.-particulate-matter,-ozone,-nitrogen-dioxide-andsulfur-dioxide

9. Directive 2008/50/ЕС of the European Parliament and of Council of 21 May 2008 on ambient air quality and cleaner air for Europe. URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/en/ALL/?uri=CELEX%3A32008L0050

10. Крижевский А.З. Совершенствование технологии агломерационного производства. Киев: Техника, 1989. 77 с.

11. Колесанов Ф.Ф. и др. Совершенствование агломерационного процесса. Киев: Техника, 1983. 110 с.

12. Андоньев С.М., Филипьев О.В. Пылегазовые выбросы предприятий черной металлургии. М.: Металлургия, 1979. 192 с.

13. Предельно-допустимые концентрации (ПДК) и ориентировочно безопасные уровни воздействия (ОБУВ) загрязняющих веществ в атмосферном воздухе населенных мест. ОАО «УкрНТЭК». Донецк, 2002. 131 с.

14. Розпорядження Кабінету Міністрів України «Про схвалення Енергетичної стратегії України на період до 2035 року «Безпека, енергоефективність, конкурентоспроможність» від 18 серпня 2017 р. № 605-р. URL: http://zakon2.rada.gov. ua/laws/show/605-2017-%D1%80